Fuktsäkring

Fuktprojektering, skadeutredningar, mätningar och kontroller

Vi arbetar både med förebyggande åtgärder och med åtgärder där skada redan har uppstått.

Vi kan hjälpa till i byggprocessens alla skeden och i förvaltningen av den färdiga byggnaden

SKADEUTREDNING

Om skadan redan har skett så börjar vi med att fastställa skadans omfång, utreder vad som orsakat skadan och föreslår därefter åtgärder.

INVENTERING

Vi utför inventeringar av byggnader för att konstatera ev. risker och omfattning på skador.

PROJEKTERING

Vi har kompetensen att medverka under projekteringen som fuktsakkunnig. Under projekteringen hjälper vi till med att minimera risken för kommande fuktproblem vid nyproduktion och ombyggnation.

KONTROLL OCH UPPFÖLJNING UNDER PRODUKTIONEN

Under produktionen av ett byggprojekt gör vi löpande kontroller och mätningar för att säkerställa att inte fukt byggs in i konstruktionen.

Vi har auktoriserad kontrollant enl. RBK (Rådet för byggkompentens) att genomföra mätningar i betong­konstruktioner.

Vi har certifiering att genomföra kontroller av tätskikt enligt GVK (AB Svensk Våtrumskontroll) och BBV (Byggkeramikrådets branschregler för våtrum).

Förvaltningsstöd

Underhållsplanering och upphandling av ombyggnader

Vi hjälper till med förvaltningsstöd av kulturhistoriska byggnader och även andra byggnader.

Vi genomför inventeringar av skador och behov av underhåll, upprättar underhållsplaner och tar fram kostnadsuppskattningar.

Vi utför också utredningar när det föreligger problem i fastigheten.

Vi upprättar förfrågningsunderlag för upphandling av projektörer och entreprenörer, handlar upp, projektleder och ombesörjer besiktning av det färdiga resultatet.

Anläggningsadministration

Vi erbjuder projekt-, projekterings- och byggledning samt broförvaltning

Vi är ett oberoende projektledningsföretag som hjälper kunden från idé till utredning, genomförande och överlämning för förvaltning.

Vi erbjuder tjänster som projektledning, projekteringsledning och byggledning för anläggningsprojekt samt broförvaltning.
Vi har även kompetens för kalkyler och entreprenadjuridisk rådgivning.

Ingenjörsfirman har kompetens att driva och följa upp de flesta typer av anläggningsprojekt bl.a. inom vägar, broar, VA, avfallsanläggningar och miljöuppdrag.

Vi ligger alltid långt fram vad gäller ny kunskap inom våra fack, vi satsar mycket på utbildning och håller oss hela tiden uppdaterade på nya lagar och förordningar.

PROJEKTLEDNING

Vi tar ett helhetsansvar för våra kunders projekt, både små och stora. Våra bygg- och projektledare har mångsidig kompetens inom anläggningsteknikens hela bredd.

PROJEKTERINGSLEDNING

Vi tar ansvar för att leda projekteringen i framtagandet av förfrågningshandlingarna. Vi ombesörjer att produkten blir rätt, att tiderna hålls och att budgeten följs.

BYGGLEDNING

Våra byggledare hjälper våra kunder under byggskedet med upphandling, uppföljning av anläggnings­projektet och styrningen av ekonomin fram till färdigställandet. Vår uppgift är att se till att arbetet löper smidigt och att aktörerna på arbetsplatsen fungerar tillsammans.

BYGGKONTROLL

Våra byggledare hjälper våra kunder under byggskedet med byggkontroll, ser till att entreprenaden utförs enligt de avtal som man kommit överens om och att lagar och regler följs.

KONTROLLANSVARIG ENL. PBL

I rollen som kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och Bygglagen) övervakar vi för byggherrens räkning att samhällskraven uppfylls i projektet.

Våra kontrollansvariga har certifiering med riksbehörighet.

BESIKTNINGAR

Vi utför de besiktningar som hör entreprenaden till för alla anläggningsprojekt. Vi utför entreprenad­besiktningar enligt AB resp. ABT. Vi utför även besiktningar av lekplatsutrustningar enl. Svensk Standard.

Vi brukar anlitas till att vara (huvud-) besiktningsman och/eller besiktningsman bygg och mark.
Till övriga besiktningsområden såsom el, luft, rör, sprinkler mm anlitar vi andra biträdande besiktningsmän om så önskas.

BROFÖRVALTNING

Vi tar ett helhetsansvar för våra kunders brobestånd. Vi arbetar i BaTMan (Bridge and Tunnel Management) som är ett branschgemensamt system för broförvaltning.

Vi registrerar era konstruktioner i BaTMan, utför broinspektioner för att identifiera och bedöma de skador som finns samt utför åtgärdsplanering. I planeringsskedet ställs olika åtgärdsstrategier mot varandra för att erhålla den strategi som medför lägsta kostnad över tid. Vi låter upprätta förfrågningsunderlag och stödjer er i upphandlingsfasen. I produktions skedet har vi stor erfarenhet av att verka som projekt- och byggledare.

Vi utför tekniska utredningar och ombesörjer bärighets- samt konstruktionsberäkningar.

Byggadministration

Vi erbjuder projekt-, projekterings- och byggledning.

Vi är ett oberoende projektledningsföretag som hjälper kunden från idé till utredning, genomförande och överlämning för förvaltning.
Vi erbjuder tjänster som projektledning, projekteringsledning och byggledning. Vi har även kompetens för kalkyler och entreprenadjuridisk rådgivning.

Projektledning

Vi tar ett helhetsansvar för våra kunders projekt, både små och stora.
Flera av våra projektledare är certifierade via IPMA

Projekteringsledning

Vi tar ansvar för att leda projekteringen i framtagandet av förfrågningshandlingarna. Vi ombesörjer att produkten blir rätt, att tiderna hålls och  att budgeten följs.
Vi har projekteringsledare som har kunskap om BIM-projektering.

Byggledning

Våra byggledare hjälper våra kunder under byggskedet med upphandling, uppföljning av byggprojektet och styrningen av ekonomin fram till färdigställandet.

Kontrollansvarig enl. PBL

I rollen som kontrollansvarig enligt PBL (Plan- och Bygglagen) övervakar vi för byggherrens räkning att samhällskraven uppfylls i projektet.

Våra kontrollansvariga har certifiering med riksbehörighet.

Besiktningar

Vi utför entreprenadbesiktningar enligt AB resp. ABT.

Vi brukar anlitas till att vara (huvud-) besiktningsman och/eller besiktningsman bygg och mark. Till övriga besiktningsområden såsom el, luft, rör, sprinkler mm anlitar vi andra biträdande besiktningsmän om så önskas.

 

HAR DU FUNDERINGAR GÄLLANDE Byggadministration?

Kontakta specialisterna inom detta område

Henrik Garney

VD, Civilingenjör Väg o Vatten
Projekt- och projekteringsledning
Skicka e-post till Henrik
+46 73 698 57 12

x

Henrik Garney

INFO

Mikael Gustafsson

Byggnadsingenjör SBR
Certifierad projektledare IPMA(D), Certifierad besiktningsman, Projekt- och byggledning, kontrollansvarig enl. PBL(K), besiktningar, entreprenadjuridik
Skicka e-post till Mikael
+46 70 528 22 83

x

Mikael Gustafsson

INFO

Åke Knutsson

Byggnadstekniker SBR
Länskontrollant GVK, RBK-auktoriserad Fuktkontrollant, Fuktutredningar, byggkontroll, kalkyler, utredningar, kontrollansvarig enl. PBL (N)
Skicka e-post till Åke
+46 70 330 43 86

x

Åke Knutsson

INFO

Peter Horndahl

Byggnadsingenjör SBR
Certifierad besiktningsman, Certifierad projektledare IPMA(D), byggledning,
VA-kompetens, muddring, deponi, markmiljö, besiktningsman för lekredskap
Skicka e-post till Peter
+46 76 869 80 21

x

Peter Horndahl

INFO

Stefan Nilsson

Byggnadsingenjör SBR
Diplomerad Projektledare IPMA (D) Projekt- och byggledning, certifierad besiktningsman, byggkontroll, kontrollansvarig enl. PBL(K), kalkyler, utredningar
Skicka e-post till Stefan
+46 70 684 22 50

x

Stefan Nilsson

INFO

Dan Isehav

Byggnadsingenjör SBR
Projekt- och byggledning
Skicka e-post till Dan
+46 70 335 75 05

x

Dan Isehav

INFO

Frida Andersson

Byggnadsingenjör, konstruktör
Kontrollansvarig enl. PBL (N)
Skicka e-post till Frida
+46 73 805 93 94

Föräldraledig

x

Frida Andersson

INFO

Anton Welander

Byggingenjör
Byggledning, byggkontroll, fukt- och skadeutredningar.
Skicka e-post till Anton
+46 73 085 99 26

x

Anton Welander

INFO

Magnus Gustafsson

Underkonsult
Bygg- och anläggningsingenjör Projekt- och byggledning
Skicka epost till Magnus
+46 72 734 51 94

x

Magnus Gustafsson

INFO

Magnus Köhler

Underkonsult
Byggnadstekniker
Diplomerad fuktsakkunnig, fuktutredningar, byggledning, badrumsutredningar, skadeutredning.
Skicka e-post till Magnus
Tel. +46 70 568 37 01

x

Magnus Köhler

INFO

Intresserad
av ett liknande
upplägg?
Kontakta oss
 
Design & produktion av Internetavdelningen AB | Om cookies